top of page

תכנון וייעוץ בתחום הנדסת תחבורה 

 

משרדנו מתמחה במתן שירותי יעוץ הנדסי בייעוץ ותכנון בתחום הנדסת תחבורה, תכנון פיזי, תכנון הסדרי תנועה, סיוע לתכנון 

:מוקדם , אישור תכניות תנועה במועצות ועיריות בנוסף לשירותים

תכנון רמזורים, המתנה בתור, נתיבים באלכסון - 

הכנת דוחות השלכות תחבורה בה''ת - 

  אספת נתונים, ספירות תנועה בצמתים ובחתכים עם אמצעים ושיטות מתקדמות - 

פיתוח מודלים תחבורתיים, לצורך הפקדת תחזיות תנועה - 

  בניית מודלים תחבורתיים במיקרו-סימולציות  - 

 הדמיות למערכת מוצעת ברזולוציה של הרכב בודד לפי סוגו - 

  שימוש במערכות וטכנולוגיה מתקדמת לספירות תנועה, בדיקת מהירות נסיעה - 

 

בדיקות רמת שירות כולל כדאיות לתכנון - 

PCI סקרים הנדסיים ובדיקות - 

PMS סקרים מחקריים לתחזוקת כבישים - 

 עריכת דוחות מקצועיים עם חוות דעת לממצאים - 

BIM הצגת מוצרים סופיים לפי דרישות המזמין בשיטת - 

logo.jpg
contact
bottom of page